Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Elbląg

I. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 2. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
 3. udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 4. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, regulaminu Zarządu Spółki, regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
 5. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpienie z tych organizacji ,
 6. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 7. zmiana aktu założycielskiego Spółki,
 8. podniesienie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 9. określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 10. połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej spółki,
 11. nawiązanie stosunku pracy z pierwszym Zarządem Spółki,
 12. podejmowanie uchwał dotyczących zaciągania zobowiązań i kredytów,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i terminów dopłat do kapitału zapasowego Spółki,
 14. ustalanie miesięcznego wynagrodzenia dla Zarządu Spółki,
 15. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej,

II. Zgromadzenie wspólników może rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą.


metryczka


Wytworzył: Kazimierz Zbigniew Orzech (9 maja 2013)
Opublikował: Michał Górecki (11 stycznia 2019, 12:22:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1313