Rada nadzorcza Spółki

składa się z trzech członków:

Jerzy Konarzycki            - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Dombrowski         - Sekretarz Rady Nadzorczej
Bogdan Kaliński              - Członek Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

  1. sprawowanie stałej kontroli działalności Spółki we wszystkich dziedzinach;
  2. ocena corocznego sprawozdania finansowego Spółki,
  3. ocena wniosków Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
  4. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z wyników oceny działalności Zarządu Spółki,
  5. przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,
  6. zatwierdzanie rocznego planu Spółki przedłożonego przez Zarząd.
  7. powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki z wyjątkiem pierwszego Zarządu, opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników, wybór biegłego rewidenta,
  8. opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników,
  9. wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego korzystania zorganizowanej części mienia Spółki,
  10. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta na wniosek Zarządu.

metryczka


Wytworzył: Witold Wróblewski (9 maja 2013)
Opublikował: Michał Górecki (11 stycznia 2019, 12:25:33)

Ostatnia zmiana: Michał Górecki (3 grudnia 2019, 10:40:15)
Zmieniono: Edycja informacji (poprawienie literówki)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1761