Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (3)  |  Przetargi unieważnione (0)
Przetargi z roku 2022  |  Przetargi z roku 2020

zamówienie na:

Dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego automatu biletowego, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu

zamawiający: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: W-III/ZI/001/2022
wartość: Poniżej 130 000 zł. netto
termin składania ofert: 31 stycznia 2022  15:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.       Dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego automatu biletowego, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu;
2.       Montaż nowego fundamentu i ustawienie na nim dostarczonego stacjonarnego automatu biletowego;
3.       Okres gwarancyjny wynoszący min 24 miesiące;
4.       10 letni dostęp do części zamiennych,
5.       Bezpłatny dostęp do aplikacji nadzorującej.
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1do formularza oferty).

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 
            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 31 lipca 2022 r.
 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
            Oferta powinna być:
            - opatrzona pieczątką firmową,
            - posiadać datę sporządzenia,
            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
            - podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: email: infrastruktura@zkm.elblag.com.pl, faksem       na nr: 55 230 79 01,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg do dnia 31 stycznia 2022  r. do godz.1500 wraz
z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2.       Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniach  01-07 lutego 2022 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.zkm.elblag.pl
3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.       Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zkm.elblag.pl
 
 
OCENA OFERT
 
            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
            1 - Cena 100%
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej znajdującej się pod adresem www.zkm.elblag.pl/, a z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa.
 
DODATKOWE INFORMACJE
 
Dodatkowych informacji udziela Marek Wiadrowski pod numerem telefonu 55 230 79 00 wew. 21 oraz adresem email: infrastruktura@zkm.elblag.com.pl

Zapytanie ofertowe 18.01.2022 (212kB) pdf

Opis przedmiotu zamówienia 18.01.2022 (183kB) pdf

Formularz oferty 18.01.2022 (252kB) pdf

Wzór umowy 18.01.2022 (318kB) pdf

Klauzula o ochronie danych osobowych 18.01.2022 (237kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty 16.02.2022 (297kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Artur Łukasz Bartnik
Opublikował: Michał Górecki (18 stycznia 2022, 12:19:57)

Ostatnia zmiana: Michał Górecki (17 lutego 2022, 10:22:17)
Zmieniono: 17.02.2022 - publikacja zawiadomienia o wyborze oferty 16.02.2022

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 207